Публікації в фаховому журналі «Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)», ISSN 2522-1795 (print) та найкращих робіт у Journal of Physical Education and Sport, ISSN 2247-8051, eISSN 2247-806X (журнал індексується в базі даних Scopus).

 

Вимоги до статей для публікації в науковому журналі

Journal of Physical Education and Sport базі даних Scopus)

 Нижче наведено конкретні пункти, яких слід дотримуватися:

Налаштування сторінки: формат А4; поля: верх, низ, ліворуч, праворуч = 2,5 см

Шрифт: Times New Roman, розмір 10 для тексту, одинарний інтервал, заголовок  - 13.

Ім’я та прізвище всіх авторів, яке має супроводжуватися їх приналежністю до певної установи.

Відповідна електронна адреса автора.

Анотація розміром 250 - 400 слів, бажано структурована з такими заголовками: Постановка проблеми, матеріали та методи, результати, дискусія та висновки.

Ключові слова (4-6, розмір шрифту = 10, жирний).

Основний текст повинен бути структурований таким чином: Вступ, Матеріали та методи, Результати, Обговорення та Висновки.

Таблиці - Усі таблиці повинні мати заголовок, розміщений безпосередньо над ними. Усі таблиці повинні згадуватися принаймні один раз у тексті (наприклад, "як описано в таблиці 1"). Таблиці повинні розташовуватися горизонтально, бути відцентрованими і не повинні перевищувати ширину 150 мм.

Рисунки - Усі ілюстрації (графіки, схеми, діаграми, фігури, малюнки тощо) мають бути послідовно пронумеровані. Повинні мати заголовок (підпис), який розміщується безпосередньо під малюнком. Усі малюнки потрібно згадувати принаймні один раз у тексті (наприклад, "як показано на малюнку 1"). Фігури потрібно імпортувати або як файли зображень (jpg, bmp, tiff тощо), або як об’єкти (ppt). Чорно-білі зображення слід надавати лише з високою контрастністю, а кольорові - з високою роздільною здатністю.

Стиль посилань відповідає стилю посилань APA.

Автори несуть повну відповідальність за зміст статей, надісланих для публікації, підписуючи декларацію про зобов'язання.

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЇ: Політика щодо підозр на наукові проступки, включаючи плагіат, фабрикацію даних та фальсифікацію, базується на “Комітеті з етики публікацій (COPE).

Супровідний лист: Усі подані статті повинні супроводжуватися супровідним листом з оригінальним підписом, що включає угоду про авторське право.

 Розмір рукопису:

4 - 6 сторінок - це рукопис нормального розміру в редакційній політиці JPES.

7 сторінок прийнятно і не стягується додатково плата, але за 8 і більше сторінок - додатково 10 євро за кожну наступну сторінку (700 слів на сторінку, Times New Roman 10, інтервал в один рядок).

 Критерії посилань:

  1. Бажано включати бібліографічні посилання із журналу JPES.
  2. Кількісні критерії - мінімум 25-30 посилань, з них 15-20 в останніх літературних джерелах, не старших 1-5-років (2016-2021).
  3. Якісні критерії - теоретичні та практичні посилання, що спеціалізуються на даній темі з основного потоку даних (WOS, SCOPUS), в основному посилаються на дослідження з провідних журналів
  4. Усі посилання мають бути використані в тексті
  5. Будь ласка, цитуйте свій попередній внесок у тему, ваші опубліковані статті та власні дослідження. Будь ласка, цитуйте попередні наукові праці у темі всіх авторів.
  6. Посилання мають бути англійською мовою. За потреби перекладіть назву твору англійською мовою та вкажіть, що вона написана російською, польською, іспанською тощо.

 - Зверніть увагу: Автори будуть пронумеровані в порядку від 1 до. . n.

Порядок авторів = важливість внеску = 1,2,3,4,5,6 ..... тощо (виключається, наприклад, 1,1,3,4,3,5,1,2) (перший автор відповідає за основний внесок та ідею, другий - велику частину чи важливість, 3-й - невелику частину чи значення, 4-й та ін ... член команди з невеликим внеском) Інституційна належність буде зроблена за порядком авторів . Перший заклад, другий, третій, четвертий тощо.

 

Вимоги до статей для публікації в науковому журналі

«Реабілітаційні та фізкультурно-рекреаційні аспекти розвитку людини (Rehabilitation & Recreation)»

 Структура статті: посередині – назва статті мовою оригіналу та англійською, нижче – прізвище та ініціали автора(ів), повна назва організації; анотації й ключові слова трьома мовами (українською, польською чи російською та англійською).

Анотації
Обсяг анотації 100-150 слів двома мовами та 250-300 слів (не менше 1800 знаків) англійською. Якщо стаття англійською мовою, то анотація 250-300 слів українською.
Структура анотації: мета, матеріал, результати, висновки.
Анотація повинна виконувати функцію незалежного від статті джерела інформації та уможливлювати встановлення її основного змісту.
Англомовна анотація має бути написана якісною англійською мовою, використання комп’ютерного перекладу не допускається.
Анотації мають бути оформлені згідно з міжнародними стандартами.
Ключові слова (4–5, через кому).

Основний текст статті
Наукова стаття має містити такі елементи:
Вступ.
 Суть проблеми, її важливість, актуальність теми, аналіз останніх досліджень; виокремлення не розв’язаних раніше частин загальної проблеми, які розкриває означена стаття.
Матеріал і методи. Учасники, організація дослідження.
Результати дослідження. Виклад основних матеріалів дослідження з повним описом та обґрунтуванням отриманих наукових результатів (результати дослідження з обов’язковою статистичною обробкою даних потрібно подавати у вигляді таблиць, графіків, діаграм чи рисунків. Дані, які відображаються в таблицях, мають бути достовірними. Заголовок таблиці, назви графічних матеріалів мають відповідати їхньому змісту). Результати дослідження мають бути обов'язково проаналізовані.
Дискусія. Варто провести паралелі з даними, отриманими іншими вітчизняними й закордонними вченими.
Висновки. Подається коротке формулювання результатів дослідження, осмислення та узагальнення теми. Висновки повинні бути лаконічними, конкретними, обґрунтованими, відповідати меті дослідження та випливати з основного змісту роботи.
Література. Рекомендується біля 10-15 джерел (з них до 60% за останні п’ять років) за проблемою дослідження, на кожну позицію має бути посилання в тексті статті. Посилання на літературні джерела слід подавати у квадратних дужках, відокремлюючи одне джерело від іншого комою, наприклад [3, 4, 15].
References. Список цих же джерел, поданий латиницею у стандарті бібліографічних посилань APA (American Psychological Association) з допомогою сайту http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual:
• прізвища авторів, назви видавництв, журналів (книг, інших друкованих праць) – транслітерацією; назви статей – у перекладі англійською мовою; в кінці посилання – вказати мову оригіналу цитованої роботи (in Ukrainian, in Russian та ін.) з відміткою (у дужках) для статей кирилицею;
• іноземні публікації, що подані у списку «Літератури» латиницею, повністю повторюються.
За достовірність наданої інформації відповідальність несуть автори!

При підготовці статей просимо Вас дотримуватися таких вимог:
Тема листа та ім’я файла статті: Прізвище автора_Стаття.
Мови публікацій – українська, польська, російська та англійська.
Обсяг статті – 8–15 сторінок із таблицями, схемами та рисунками формату А4 в редакторі Word, у форматі *.doc. Шрифт – Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал – 1,5 (у таблицях – 1), орієнтація сторінки – книжкова, без переносів.
Анотації та ключові слова подаються шрифтом Times New Roman, кегль 12.
Розміри полів: зліва – 3 см, справа, зверху й знизу – 2 см, вирівнювання – по ширині.
Чітко диференціюються тире (–) та дефіс (-).